Návštěvní řád a obchodní podmínky

 • Návštěvní řád Klicperova divadla je součástí Obchodních podmínek Klicperova divadla. Kupující (dále také „návštěvník“ nebo „divák“) je povinen jej respektovat ve všech prostorách, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.
 • Zakoupením vstupenky divák souhlasí s Obchodními podmínkami Klicperova divadla a tímto Návštěvním řádem a zavazuje se k jeho dodržování. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do divadla.
 • Do divadla vstupuje pouze divák, který se cítí zdráv a nevykazuje známky infekční nemoci, kterou by mohl ohrozit ostatní diváky.
 • Diváci se mohou pohybovat jen v prostorách jim určeným a není jim dovoleno vstupovat do prostoru vyhrazeného technikům, hercům, zaměstnancům divadla a jiným pověřeným osobám. Výjimkou jsou exkurze za doprovodu odpovědného pracovníka KD.
 • Návštěvník je povinen respektovat pokyny hledištního personálu a dalších oprávněných osob.
 • Pověření zaměstnanci divadla mají právo odepřít vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, osobám se zvýšenou tělesnou teplotou nad 37,5 C, osobám, které narušují průběh akce a nedodržují Návštěvní řád a nedbají pokynů pověřených zástupců.
 • V zájmu dodržování Návštěvního řádu KD je divák povinen uposlechnout pokynů hledištního personálu (uvaděčů), který dohlíží na bezproblémový provoz představení a v případě jeho porušení může být divák vyzván k opuštění prostoru KD.
 • Budova divadla se otevírá 30 min. před začátkem představení, vstup do sálu je umožněn 15 min. před začátkem představení.
 • KD doporučuje divákům odložit si svrchní oděv bezplatně do divadelní šatny proti číslu, jímž se musí při vyzvedávání prokázat. KD odpovídá jen za věci, které převzalo v prostoru k tomu určenému.
 • KD neručí za obsah kapes příp. uložených zavazadel v šatně a nenese odpovědnost za škodu či zcizení osobních věcí diváka.
 • V průběhu představení jsou diváci povinni mít vypnutý mobilní telefon, ve foyeru a přilehlých prostorách zachovávat klid, aby nebylo představení rušeno.
 • V případě nevolnosti nebo úrazu mají diváci možnost tuto skutečnost ohlásit personálu KD, který zajistí pomoc a v případě potřeby přivolá lékaře.
 • V případě evakuace objektu divadla jsou diváci povinni dodržovat požární evakuační plán a řídit se pokyny osob řídících evakuaci. Požární řád je viditelně vyvěšen v prostoru foyer divadla. 
 • Změna programu, obsazení nebo termínu vyhrazena.
 • Nejaktuálnější informace naleznete na www.klicperovodivadlo.cz
 • Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.
 • Do hlavního sálu není povoleno přenášet nápoje, k občerstvení jsou v divadle vyhrazené prostory.
 • Zakoupením vstupenky je divák oprávněn k přístupu na akci (představení, koncert).
 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Podle § 1837, písmeno j) zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku nelze od nákupu odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času.
 • Při zakoupení si zkontrolujte správnost všech údajů. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Bez kontrolního ústřižku je vstupenka neplatná.
 • Vstupenky je nutné uchovávat na bezpečném místě proti jejich zneužití.
 • Padělání vstupenky je trestné, dodatečnými úpravami se vstupenka stává neplatnou. 
 • Divák je povinen řídit se pravidly stanovenými pořadatelem, zejména respektovat a dodržovat stanovený začátek akce (představení, koncert).
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení negarantujeme možnost vstupu do hlediště a vstupné se nevrací. Je na uvážení hledištního personálu, zda pozdě příchozí divák bude usazen do hlediště na jiné místo do doby přestávky.
 • Po odehrání první poloviny představení zaniká nárok na vrácení vstupného či na náhradní termín.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Při kontrole vstupenek je pořadatel oprávněn vyžadovat ke kontrole kromě vstupenky rovněž i příslušný doklad, na jehož základě byla poskytnuta sleva.
 • V případě zrušení nebo změně představení lze vstupenky vrátit dle pokynů obchodního oddělení (tel. 495 512 857, e-mail:predprodej@klicperovodivadlo.cz)
 • V případě, že je představení zrušeno či přesunuto Klicperovo divadlo neposkytuje náhrady vynaložených souvisejících nákladů (ubytování, cestovní výdaje apod.)
 • Prodej on-line vstupenek se řídí všeobecnými obchodními podmínkami odkaz
 • Vstupné za vstupenky zaslané na dobírku nebo eVstupenky je vráceno na číslo účtu zákazníka, který uvede k žádosti o vrácení peněz. K žádosti musí být vstupenky doloženy.
 • eVstupenka je při vstupu na dané představení zkontrolována čtecím zařízením nebo uvaděčem.
 • Akceptovány jsou eVstupenky  v mobilu, ve formátu A4 a také SMS vstupenky.
 • Po uplatnění nelze eVstupenku opětovně použít. Při jakémkoli dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a nebude na jejím základě povolen vstup na představení bez ohledu na to, kdo ji předloží.
 • V případě rezervace on-line rezervační systém si Klicperovo divadlo vyhrazuje právo rezervace upravit tak, aby při prodeji vstupenek minimalizovalo finanční ztrátu. Jedná se o úpravu sedadel tak, aby nebyla lichá sedadla.
 • Klicperovo divadlo si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to zejména v tomto případě, kdy zákazník zruší svoji rezervaci těsně před skončením splatnosti rezervace, případně nechá rezervaci propadnout a vzápětí objedná stejné vstupenky znovu.
 • Hromadné objednávky jsou přijímány jako objednávky podniků i jednotlivců na libovolný počet vstupenek. Před zasláním objednávky lze kontaktovat obchodní oddělení pro podrobné informace (tel. 495 512 857, e-mail:predprodej@klicperovodivadlo.cz). U vyřízené objednávky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.
 • Zakoupením vstupenky dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR).
 • Klicperovo divadlo si vyhrazuje právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek.